Get Adobe Flash player

Půjčovna pomůcek

Půjčovna pomůcek obsahuje několik počítačů, které využívají děti s DMO k nácviku psaní a procvičení jemné motoriky,  dále notebook s mluvícím programem, který využívá dítě s DMO, notebook a braillský řádek, který využívá nevidomý student jako školní pomůcku. V dobrovolnickém centru jsou rehabilitační míče a hračky, které slouží především pro dvojice z Pět P.

V rámci projektu “Šance pro každého” byly též zakoupeny pomůcky, které posloužily dětem se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním . Tyto děti jsou žáky III. B třídy ZŠ Větrná 54, v Jindřichově Hradci.
ZŠ v Jindřichově Hradci je jako jediná na jindřichohradecku, která má bezbariérový
přístup .Vvytváří ideální zázemí žákům s těžkým tělesným postižením, kteří jsou zde
integrováni. Na škole s nimi pracuje několik odborně způsobilých pedagogických a osobních
asistentů.

Využití pomůcek je zaměřeno na realizaci alternativních forem učení,na relaxaci, uvolnění
a stimulaci pozornosti, rozvíjení rytmického a sluchového vnímání, správné držení těla a
dýchání (dechová cvičení), stimulace a rozvíjení procesu myšlení ( paměť, pozornost,myšlení
a řeč).

Balanční cvičení na míči

je moderní přístup vnímání tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku dítěte. Jde o získání
takových pohybových schopností a dovedností, které jsou využitelné ve všech oblastech
života. Využívají se zejména při reedukaci specifických poruch učení a chování.Jde o rozvoj
nervosvalové koordinace, stimulace senzomotorických dovedností, prostorové orientace,
rytmizace, sociálního vnímání a prožívání, s využitím antistresového účinku houpavého
pohybu na membráně míče.

Zejména však jde o rozvíjení paměti – a to v oblasti ukládání poznatků do paměti a
vybavování z paměti v rytmu.Pravidelný rytmický pohyb sehrává v tomto ohledu významnou
roli. Techniku lze využít pro zapamatování například slovíček do angličtiny, číselných řad,
násobilky, vyjmenovaných slov, vzorečků do chemie…

Míče využíváme k nácviku relaxačních technik se současným polohováním na pravidelně
se pohupující membráně. Rytmicky pracující membrána má za následek zklidnění dýchání,
tepové frekvence, stimulace fyziologických funkcí, uvolnění svalového napětí a tím následně i
uvolnění psychické.

Při houpavém pohybu se současně uvolňují a vyplavují do mozku endorfíny (hormony
pohody) a dochází tak i ke zklidnění a stimulaci mozkových center.

Další (širší) možnosti využití :

Při cvičení dochází :

·         k posilování odolnosti a obranyschopnosti organismu, podporuje činnost lymfatického
systému

·         k zlepšování fyzické i psychické kondice, správnému držení těla, hlubokému
bráničnímu dýchání.

·         k zlepšování kardiovaskulární činnosti a zvýšenému zásobení mozku kyslíkem,

·         k rozvíjení nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové
orientace,

·         k rozvoji sociálního vnímání a prožívání,

·

Tato terapie je velmi efektivní především u dětí těžce pohybově postižených, s DMO, s
autistickým spektrem i Downovým syndromem.

Gymnastické míče využíváme současně  i k polohování a masážím ( válení se po míči,
cvičení s gymnastickým míčem)..V neposlední řadě slouží míče k sezení ve třídě během
výuky. Podporuje se tak přímě držení páteře. Nedochází k překrvování v křížové oblasti.
Dítě
zejména u hyperaktivních dětí ) a stimuluje pozornost (reedukační podpůrná technika pro děti
s poruchou pozornosti).

Relaxační hudba

Vyžíváme při aplikaci relaxačních technik, ať už  při polohování na relaxačních podložkách,
cvičení na gymnastických míčích , strečingových cvičeních a při cvičeních s prvky jógy.

Gymnastické podložky

Strečingová cvičení, cvičení s prvky jógy, relaxační cvičení, polohování (změna polohy –
podpůrná

Přístroj k zatavování fólií

Využíván k výrobě pomůcek, přehledových tabulek apod., které má daný žák k dispozici a
může
k rychlé orientaci v učivu, k jeho zpřehlednění a tím i jednoduššímu pochopení a osvojení
učiva,jakož