Get Adobe Flash player

Projekt “Šance pro každého”

č. CZ.1.07/1.2.06/01.0016

 

Rozvoj sdružení byl v roce 2009 zásadně ovlivněn projektem realizovaným v letech 2009 a 2010, který byl financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Cílem tohoto rozsáhlého grantu bylo poskytnout žákům, studentům i pedagogům základních a středních škol programy, které jim umožní formou sebezkušenostní práce, přednášek, seminářů a komunikačních skupin rozvíjet komunikační a sociální dovednosti, napomáhající ke zvládnutí obtížných, krizových a ohrožujících životních situací. Do projektu byli zařazeni žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami, dále žáci a studenti, ohrožení rizikovým chováním a motivovaní pedagogové. Všechny techniky, využívané v grantu, měly sebezkušenostní charakter – vedly tedy k sebepoznání, sebereflexi, umožnily nahlédnout do vlastního životního příběhu a uvědomit si jeho souvislosti…….