Get Adobe Flash player

Sociálně terapeutická dílna “Okénko”

Pražská 104/II, 377 01 Jindřichův Hradecstehovani2012-4p1240753

 

Přestěhování do nových prostor a vybavení dílny z velké části financováno z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Koncepce služby a způsob poskytování

p1230155V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb o sociálních slubách je služba a činnosti v ní koncipovány jako ambulantní sociální služba prevence, jejímž účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora a pomoc při nabývání, zdokonalování, udržování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie nabízené osobám, které nejsou díky svému znevýhodnění umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem této služby je nabídnout možnost, jejíž aktivní využití umožní nebo ulehčí člověku s postižením najít pracovní uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

p1220264Poslání služby
Sociálně terapeutická dílna Okénko nabízí motivovaným lidem s postižením podporu a pomoc při smysluplném využívání času. Aktivním zapojením uživatele do služby jsou naplňovány potř100_5979eby užitečnosti a sounáležitosti. Snažíme se vytvářet přijímající prostředí, které brání sociální izolaci a umožňuje uživatelům žít důstojný život s všestranným zapojením do společnosti.

 

Principy a zásady poskytování služby

  • respektování obecných principů sociálních služeb – důstojnost, soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, podíl na rozhodování a kontrola poskytování služeb
  • týmová práce a informovanost
  • individuální, vlídný, ale důsledný přístup

Okruh osob

  • Mladí a dospělí lidé s postižením ve věku 15 – 64 let (v rámci koncepce sociální služby upřednostňujeme mladší zájemce o službu, kteří získané dovednosti mohou spíše využít na trhu práce),
  • Mladí a dospělí lidé s postižením motivovaní udržovat, procvičovat a nabývat pracovních a sociálních návyků v rámci kolektivní práce
  • Mladí a dospělí lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, dále pak tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří mají zachovalou funkčnost horních končetin, a jejichž postižení nevyžaduje vysokou míru podpory při nácviku dovedností a péče o vlastní osobu. (Pokud se jedná o kombinaci s psychiatrickým onemocněním, vždy vyžadujeme vyjádření odborného lékaře k zapojení a fungování uživatele v kolektivu.)
  • Mladí a dospělí lidé s postižením, kteří se ucházejí o zaměstnání
  • Službu neposkytujeme zájemcům s těžkým kombinovaným smyslovým postižením
  • Do sociální služby nebudou přijati zájemci, kteří mají diagnostikováno onemocnění, pro které jsou nutná hygienická opatření, proti přenosu nemoci.

V mimořádných případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje o přiježí zájemce vždy ředitelka sociálních služeb (PaedDr. Drahomíra Blažková).

Kapacita zařízení
Kapacita zařízení je maximálně 35 osob v okamžiku. Složení uživatelů a jejich činnosti jsou plánovány tak, aby mohl být zajištěn optimální rozvoj dovedností u všech uživatelů.

Okruhy činností:
V rámci poskytování sociální služby se zabýváme rozvojem následujících dovedností a schopností:

Nácvik pracovních a sociálních dovedností:
Uživatelé mají mít možnost rozvíjet své nápady, které vytvořili v rámci činností STD (arte, psaní, čtení…) tím se posiluje jejich originalita, myšlení, sebevyjádření.

Textilní práce: vytváření návrhů, práce s vlnou, cupování rouna, stehování, navlékání jehly, přišívání visaček, tkaní (navlékání útku, natáčení klubek, trhání látky, základní techniky tkaní, zakončování koberců…) vyšívání, šití na stroji, stříhání …

Knihařské práce: skládání složek, řezání, lisování, šití, lepení, výroba knižních blok

Výtvarné práce: vosková batika, klasická batika, vázání, malba na textil, dřevo, kámen, tiskání, enkaustika, dokončování výrobků ostatních dílen, tvorba návrhů pro výrobky ze dřeva, řezání dřeva, úprava starých rámů, obrušování, práce s pedigem….

POPIS REALIZACE SLUŽBY (PDF)

opz_barevne

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.